[vc_row][vc_column][vc_column_text]1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Baltic Scaffolders Association (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

1.2.    Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais teisės aktais ir šiais įstatais (toliau – Įstatai).

1.3.    Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

2.    ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1.    Asociacijos veiklos tikslai yra:

2.1.1.    vienyti pastolių ir atraminių pastolių pardavimo, nuomos ir montavimo bendroves bei kitus asmenis, dirbančius statybų ir kituose sektoriuose, suinteresuotus Asociacijos tikslų įgyvendinimu;

2.1.2.    skatinti narių (toliau – Nariai) ir asocijuotų narių (toliau – Asocijuoti nariai) darbo su pastoliais ir atraminiais pastoliais kompetencijų tobulinimą, teikti žinias, būtinas efektyviam ir saugiam pastolių naudojimui;

2.1.3.    įtvirtinti Narių ir Asocijuotų narių teikiamų paslaugų kokybės standartą, kuris padėtų užtikrinti pastolių ir atraminių pastolių pardavimo, nuomos ir montavimo bendrovių klientų gaunamų paslaugų kokybę;

2.1.4.    veikti kaip platforma, pritraukianti asmenis, suinteresuotus Asociacijos tikslų įgyvendinimu, atstovauti Narių ir Asocijuotų narių interesams bei kaupti informaciją apie Narius ir Asocijuotus narius;

2.1.5.    dalyvauti normatyvinių techninių dokumentų bei teisės aktų rengimo procesuose, rengti ir teikti pasiūlymus valdžios institucijoms;

2.1.6.    dalintis industrijos, rinkos patirtimi (know-how);

2.1.7.    nustatyti kryptį plėtrai ateityje.

2.2.    Siekdama savo veiklos tikslų Asociacija turi teisę vykdyti šią įstatymų nedraudžiamą veiklą, numatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 redakcija), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226 (Žin., Nr. 119-4877):

2.2.1.    verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11);

2.2.2.    profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);

2.2.3.    statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.32);

2.2.4.    kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99);

2.2.5.    kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla (94.99);

2.2.6.    atstovavimas žiniasklaidai (73.12);

2.2.7.    rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

2.2.8.    kitas niekur nepriskirtas švietimas (85.59).

3.    ASOCIACIJOS NARIAI IR ASOCIJUOTI NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    Nariais ir Asocijuotais nariais gali būti pastolių ir atraminių pastolių pardavimo, nuomos bei montavimo srityse veikiantys juridiniai asmenys bei juridiniai arba fiziniai asmenys, dirbantys statybų ir kituose sektoriuose, suinteresuoti Asociacijos tikslų įgyvendinimu. Nariais ir Asocijuotais nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos juridiniai arba fiziniai asmenys. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas apima, bet neapsiriboja, reikalavimais Nariams ir Asocijuotiems nariams turėti nepriekaištingą kredito istoriją ir reitingą, teisingai vykdyti mokestines prievoles bei būti skaidraus verslo šalininkais.

3.2.    Narys turi šias teises:

3.2.1.    dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime (toliau – Visuotinis narių susirinkimas);

3.2.2.    susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.3.    naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.4.    bet kada išstoti iš Asociacijos;

3.2.5.    kitas teises, nustatytas teisės aktuose, šiuose Įstatuose, kituose Asociacijos dokumentuose bei narystės sutartyje, sudarytoje tarp Nario arba Asocijuoto nario ir Asociacijos.

3.3.    Asocijuoti nariai turi teises, nurodytas Įstatų 3.2.3-3.2.4 punktuose, taip pat kitas teises, nustatytas šiuose Įstatuose, kituose Asociacijos dokumentuose bei Asocijuotos narystės sutartyje, sudarytoje tarp Asocijuoto nario ir Asociacijos. Asocijuoti nariai gali dalyvauti Asociacijos visuotiniame Narių susirinkime be balso teisės.

3.4.    Narys privalo:

3.4.1.    laikytis Įstatų;

3.4.2.    prisidėti prie Asociacijos veiklos ir projektų;

3.4.3.    laiku sumokėti narystės mokesčius (stojamąjį, metinį ir kitus, jei taikoma);

3.4.4.    vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, šiuose Įstatuose, kituose Asociacijos dokumentuose bei narystės sutartyje, sudarytoje tarp Nario ir Asociacijos;

3.5.    Asocijuotas narys privalo vykdyti pareigas, nurodytas Įstatų 3.4.1-3.4.2 punktuose, taip pat privalo laiku sumokėti Asocijuotų narių mokesčius (stojamąjį, metinį ir kitus, jei taikoma) bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, šiuose Įstatuose, kituose Asociacijos dokumentuose bei Asocijuotos narystės sutartyje, sudarytoje tarp Asocijuoto nario ir Asociacijos.

3.6.    Į Narius gali pretenduoti tik asmenys, ne trumpiau nei 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės buvę Asocijuotais nariais Asociacijos vadovui (toliau – Vadovas) pateikę Įstatų 3.8 punkte nurodytus dokumentus. Sprendimą dėl Asocijuoto nario priėmimo į Narius priima Visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdamas į Asocijuoto nario aktyvumą, indėlį ir veiklą Asociacijoje.

3.7.    Nepaisant Įstatų 3.6 punkto, Visuotinis narių susirinkimas turi teisę nuspręsti priimti asmenį, nebuvusį Asocijuotu nariu, tiesiai į Narius. Tokiu atveju atitinkamai taikomi Įstatų 3.8, 3.11 ir 3.12 punktai. Nario, dėl kurio priėmimo sprendimą priėmė Visuotinis narių susirinkimas, teisės nesiskiria nuo kitų Narių teisių. Teisę pašalinti tokį narį turi Visuotinis narių susirinkimas, kaip nustatyta Įstatų 3.14 punkte.

3.8.    Asocijuotas narys, siekiantis tapti Nariu, Vadovui turi pateikti:

3.8.1.    Prašymą priimti į Narius, kuriame, be kita ko, asmuo nurodytų jo veiklą Asociacijoje būnant Asocijuotu nariu;

3.8.2.    Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės juridinių asmenų registro išrašą apie asmenį, išduotą ne daugiau kaip prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Nariu siekia tapti juridinis asmuo;

3.8.3.    Asmens galiojančių įstatų nuorašą, patvirtintą asmens vadovo ar notaro, jeigu Nariu siekia tapti juridinis asmuo;

3.8.4.    Sprendimą tapti Nariu, priimtą asmens organo, turinčio teisę priimti tokį sprendimą, jeigu Nariu siekia tapti juridinis asmuo;

3.8.5.    Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės išduotą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją, jeigu Nariu siekia tapti fizinis asmuo.

3.9.    Į Asocijuotus narius gali pretenduoti asmuo, atitinkantis Įstatų 3.1 punkte nurodytus kriterijus bei Vadovui pateikęs Įstatų 3.10 punkte nurodytus dokumentus. Sprendimą dėl asmens priėmimo į Asocijuotus narius priima Visuotinis narių susirinkimas.

3.10.    Asmuo, siekiantis tapti Asocijuotu nariu, Vadovui turi pateikti:

3.10.1.    Prašymą priimti į Asocijuotus narius, kuriame, be kita ko, asmuo patvirtintų pripažįstantis Įstatus;

3.10.2.    Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės juridinių asmenų registro išrašą apie asmenį, išduotą ne daugiau kaip prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Asocijuotu nariu siekia tapti juridinis asmuo;

3.10.3.    Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės išduotą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją, jeigu Nariu siekia tapti fizinis asmuo.

3.11.    Visuotiniam narių susirinkimui, vadovaujantis Įstatų punktu 5.9 priėmus sprendimą priimti asmenį į Asocijuotus narius arba Asocijuotą narį į Narius, jis tampa, atitinkamai, Asocijuotu nariu arba Nariu, kuomet sudaro Asocijuotos narystės ar Narystės sutartį su Asociacija, nebent Visuotinis narių susirinkimas savo sprendime nurodo kitaip. Asociacija turi pateikti tokios sutarties projektą patvirtintam Asocijuotam nariui ar Nariui per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo atitinkamo Visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo.

3.12.    Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nepriimti asmens į Asocijuotus narius arba Asocijuoto nario į Narius, jis gali pakartotinai kreiptis dėl tapimo, atitinkamai, Asocijuotu nariu arba Nariu po 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų nuo tokio Visuotinio narių susirinkimo sprendimo.

3.13.    Asocijuotas narys ar Narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, Vadovui pateikdamas prašymą išstoti iš Asociacijos. Narys, kuris yra juridinis asmuo, ketinantis išstoti iš Asociacijos, taip pat turi pateikti ir sprendimą išstoti iš Asociacijos, priimtą Nario organo, turinčio teisę priimti tokį sprendimą.

3.14.    Asocijuotas narys ar Narys gali būti bet kada pašalintas iš Asociacijos motyvuotu Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Asocijuotas narys ar Narys netenka, atitinkamai, Asocijuoto nario ar Nario statuso iškart pasibaigus Visuotiniam narių susirinkimui, nebent Visuotinio narių susirinkimo sprendime ar Asocijuoto nario ar Nario sutartyje su Asociacija numatyta kitaip.

3.15.    Narys arba Asocijuotas narys gali būti pašalintas iš Asociacijos dėl (i) veiklos, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai ir jos Nariams bei Asocijuotiems nariams; (ii) Įstatų pažeidimų ir (arba) Asociacijos organų sprendimų nevykdymo; (iii) ilgesnio nei 2 mėnesių delsimo sumokėti Nario arba Asocijuoto nario mokesčius po raštiško įspėjimo išsiuntimo; (iv) Asociacijos, bet kurio iš Narių arba Asocijuotų narių komercinės paslapties atskleidimo; (iv) Asociacijos, bet kurio iš Narių arba Asocijuotų narių diskreditavimo; (v) sutartinių įsipareigojimų Asociacijai, Nariams arba Asocijuotiems nariams nevykdymo; (vi) kitais įstatymų numatytais atvejais.

3.16.    Asocijuotų narių ir Narių mokėtinų mokesčių (stojamųjų, metinių ir kitų) dydžiai ir mokėjimo tvarka nustatomi atskirame dokumente, patvirtintame Visuotinio narių susirinkimo. Asocijuotam nariui arba Nariui išstojus iš Asociacijos arba šių Įstatų nustatyta tvarka pašalinus Narį arba Asocijuotą narį iš Asociacijos, Asocijuotų narių ir Narių sumokėti mokesčiai (stojamieji, metiniai ir kiti) negrąžinami.

4.    ASOCIACIJOS ORGANAI

4.1.    Asociacijos organai:

4.1.1.    Visuotinis narių susirinkimas;

4.1.2.    vienasmenis valdymo organas – Vadovas.

5.    VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

5.1.    Visuotinis narių susirinkimas:

5.1.1.    keičia Įstatus;

5.1.2.    skiria ir atšaukia Vadovą, sprendžia dėl atlyginimo už jo veiklą;

5.1.3.    sprendžia dėl naujų Asocijuotų narių ir Narių priėmimo, kaip nustatyta Įstatų 3.6-3.10 punktuose;

5.1.4.    tvirtina Asocijuotų narių ir Narių mokėtinų mokesčių (stojamųjų, metinių ir kitų) dydžius ir mokėjimo tvarką;

5.1.5.    tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5.1.6.    priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos;

5.1.7.    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.1.8.    sprendžia kitus teisės aktuose ir Įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal teisės aktus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.2.    Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Nariai. Vienas Narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asocijuoti nariai sprendžiamojo balso teisės Visuotiniame narių susirinkime neturi.

5.3.    Asociacijos Narys Visuotiniame narių susirinkime gali būti atstovaujamas tik jo darbuotojų, dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių ar kt.) ar valdymo organo narių.

5.4.    Vadovas ir Asocijuoti nariai gali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

5.5.    Eiliniai Visuotiniai narių susirinkimai Asociacijoje šaukiami vieną kartą per metus – balandžio mėnesį. Eilinių Visuotinių narių susirinkimų šaukimą inicijuoja ir organizuoja Vadovas.

5.6.    Neeiliniai Visuotiniai narių susirinkimai Asociacijoje gali būti šaukiami pagal poreikį. Neeilinių Visuotinių narių susirinkimų šaukimą gali inicijuoti Vadovas arba 1/2 Narių. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatorius pateikia prašymą Vadovui, kuris per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų priima sprendimą dėl neeilinio Visuotinio narių susirinkimo šaukimo.

5.7.    Apie Visuotinio narių susirinkimo šaukimą ir jo darbotvarkę Nariai informuojami pasirašytinai arba registruotu laišku prieš ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir dokumentų projektai Nariams pateikiami likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Visuotinio narių susirinkimo.

5.8.    Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Narių.

5.9.    Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatų 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6 ir 5.1.7 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Narių balsų už negu prieš (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Įstatų 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6 ir  5.1.7 punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Narių balsų.

6.    VADOVAS

6.1.    Vadovas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

6.2.    Vadovas:

6.2.1.    atstovauja Asociacijai santykiuose su kitais asmenimis;

6.2.2.    organizuoja ir koordinuoja kasdienę Asociacijos veiklą;

6.2.3.    sudaro sutartis (sandorius) Asociacijos vardu;

6.2.4.    priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

6.2.5.    organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

6.2.6.    rengia ir per 4 (keturis) mėnesius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, bet ne vėliau kaip balandžio mėnesį vykstančiam eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui, teikia Asociacijos veiklos ataskaitą už praėjusius Asociacijos finansinius metus;

6.2.7.    sprendžia kitus teisės aktuose ir Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtus klausimus.

6.3.    Vadovą renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

6.4.    Vadovui gali būti atlyginama už jo veiklą.

7.    FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

7.1.    Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.

7.2.    Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.

7.3.    Filialai ir atstovybės steigiami Vadovo sprendimu.

8.    ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1.    Įstatus gali keisti tik Visuotinis narių susirinkimas.

8.2.    Įstatų pakeitimus gali inicijuoti Vadovas, arba 1/2 Narių.

9.    PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1.    Visi Asociacijos pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos privaloma skelbti viešai) išsiunčiami Asocijuotiems nariams ir Nariams registruotais laiškais arba elektroniniu paštu.

9.2.    Pranešimai apie Asociacijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, taip pat visi kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

10.    BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

10.1.    Asociacijos buveinė keičiama Vadovo sprendimu.

10.2.    Vadovo sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

11.    DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

11.1.    Visuotinio narių susirinkimo ir Vadovo priimti sprendimai, pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asocijuotus narius, Narius ar kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų priėmimo. Už jų išsiuntimą atsako Vadovas.

11.2.    Jeigu Asocijuotas narys ar Narys keičia savo adresą, elektroninio pašto adresą ar kitus kontaktinius duomenis, jis privalo apie tai pranešti Vadovui. To nepadarius, Asociacijos turimu adresu išsiųstas pranešimas  ar kitas dokumentas bus laikomas tinkamai įteiktu.

11.3.    Nariui pageidaujant susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta Kandidatams į narius ar Nariams, Vadovas privalo prašomus dokumentus pateikti tokia forma, kokia ja disponuoja.

12.    ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

12.1.    Asociacija gali būti pertvarkyta ar likviduota tik Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jei tam pritaria 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Narių.

12.2.    Asociacija pertvarkoma, pasibaigia Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

13.    LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

13.1.    Vadovas parengia ir per 4 (keturis) mėnesius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, bet ne vėliau kaip balandžio mėnesį vykstančiam eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui, pateikia Asociacijos veiklos ataskaitą už praėjusius Asociacijos finansinius metus.

13.2.    Visuotinis narių susirinkimas 2 metų laikotarpiui renka revizorių arba auditorių, kuris periodiškai tikrina Asociacijos finansinę veiklą. Revizoriumi arba auditoriumi gali būti renkamas fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Revizoriumi arba auditoriumi negali būti Asociacijos vadovas.

14.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.    Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.2.    Esant neatitikimų tarp šių Įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių asociacijų teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujamasi įstatymo nuostatomis.

14.3.    Įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]